TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TỰ BỒI DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, cách mạng nước ta đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đang diễn ra hết sức phức tạp, các thế lực thù địch tập trung chống phá với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, đã tác động tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

g Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, cách mạng nước ta đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đang diễn ra hết sức phức tạp, các thế lực thù địch tập trung chống phá với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, đã tác động tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cũng đáng lo ngại. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tổn hại đến uy tín của Đảng, gây ra những bức xúc và nhức nhối trong Đảng và trong nhân dân. Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; đó là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.

 Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), để tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên một tầm cao mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Trong đó, đã xác định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Đồng thời, Nghị quyết đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó đề ra mục tiêu, quan điểm, 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, Nghị quyết đã xác định: “Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị”. 

Từ những nhận định trên thấy rằng, vấn đề nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, đòi hỏi phải có những chủ trương, giải pháp thiết thực. Trong khuôn khổ nội dung bài viết, tôi xin trao đổi một số giải pháp về việc tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Đối với một cán bộ, đảng viên trẻ, vấn đề tự bồi dưỡng về lý tưởng, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa kiên quyết đến sự thành công hay thất bại của mỗi người. Chúng ta đều biết “Thanh niên” chính là “lực lượng hậu bị của Đảng, chủ nhân tương lai của đất nước”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về "Công tác thanh niên trong thời kỳ mới" đã chỉ rõ: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên…". Đối với mỗi cán bộ, đảng viên trẻ luôn phải xác định họ chính là lực lượng tiên phong, hàng đầu, là lực lượng ưu tú nhất, là “hạt giống đỏ” trong lực lượng thanh niên. Họ sẽ là đội ngũ kế cận để nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị nói riêng và hệ thống chính trị của đất nước nói chung trong tương lai. Vì vậy họ rất cần được được trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, để từ đó nhận thức rõ vị trí, vai trò, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình với Tổ quốc, tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trẻ thì vấn đề tự bồi dưỡng vẫn giữ vai trò then chốt. Qua thực tế cho thấy, cho dù chính quyền, đoàn thể hay cấp uỷ có sử dụng nhiều biện pháp tích cực, thay đổi nội dung giáo dục cho phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nhưng bản thân mỗi người không tự cố gắng, tự nghiên cứu, học hỏi, tự nghiêm khắc với chính bản thân mình thì hiệu quả thu được cũng không nhiều. Vậy thì vấn đề tự học, tu bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong thực tiễn là phương thức chủ yếu và quan trọng nhất, nhằm bổ sung, bù đắp thêm những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới. Để thực hiện có hiệu quả kỹ năng tự bồi dưỡng, rèn luyện, theo tôi những cán bộ, đảng viên trẻ cần lưu ý một số điểm sau:

Một là: Tích cực hưởng ứng và chủ động xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt quan tâm học tập Bác về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Theo Người “Đã là người thì ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình. Nhưng tất cả những tốt, xấu, hiền, dữ, thiện, ác đều lệ thuộc vào sự giáo dục và rèn luyện mà nên”. “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Những quan điểm của Bác về việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên giá trị. Kế hoạch học tập của mỗi cá nhân phải cụ thể theo từng ngày, từng tháng, từng năm và nhất là phải phù hợp với đặc điểm của bản thân và tính chất của công việc; không áp dụng một cách máy mọc. Ví dụ: Về phương pháp làm việc, rõ ràng đối với một người là viên chức làm công tác văn phòng khác viên chức thực hiện công tác giảng dạy, kế hoạch làm việc của cá nhân của hai chủ thể này cũng khác nhau, chính vì vậy khi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải biết lựa chọn những nội dung học tập cho phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Việc nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ sở quan trọng để bản thân mỗi cán bộ, đảng viên trẻ tự học tập, rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng đạo đức; để từ việc “Làm theo” sẽ trở thành hành động tự giác, tự nguyện, tự thân trong mỗi người cán bộ, đảng viên trẻ.

Hai là, nêu cao tinh thần tự giác học tập, động cơ tu dưỡng, rèn luyện bản thân nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch tự học tập, rèn luyện phải bảo đảm tpoàn diện các nội dung nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt: lý luận chính trị; rèn luyện đạo đức, lối sống; chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức mới. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế trí thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trẻ cần phải nỗ lực phấn đấu học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp cận những thành tựu mới về khoa học công nghệ của thế giới, trau dồi hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, chú trọng nghiên cứu, nâng cao khả năng trình độ ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, kiến thức về nền kinh tế số, chính phủ điện tử để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người chỉ có kết quả tốt khi bản thân có nhận thức đúng đắn những yêu cầu, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Một người cán bộ, đảng viên trẻ phải xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong cơ quan, đơn vị, thể hiện tinh thần gương mẫu, phong cách sống trong sạch lành mạnh, phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, tính trách nhiệm chính trị cao, luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, với cấp ủy nơi cư trú, là hạt nhân dẫn đường, định hướng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của quần chúng của nhân dân, qua đó giúp nâng cao ý thức, tự ý thức và ý chí của quần chúng nhân dân trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên trẻ phải chủ động phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Đối với những cán bộ, đảng viên trẻ phải luôn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “học tập, rèn luyện là công việc suốt đời của cán bộ, đảng viên”. Mỗi cán bộ, đảng viên trẻ phải có kế hoạch thường xuyên để tự học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Phải luôn xác định học tập vừa là quyền lợi cũng vừa là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, viên chức. Ở bất cứ một cơ quan, đơn vị nào dù đó là cơ sở đào tạo hay một đơn vị hành chính công thì vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm chuẩn hoá đội ngũ vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ sẽ là lực lượng quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của chiến lược xây dựng đội ngũ của đơn vị.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên trẻ cần phải có khả năng đánh giá chính xác về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa năng lực của bản thân và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, để từ đó xây dựng kế hoạch, xác định ý chí, quyết tâm thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác, làm việc của mình để có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà cấp uỷ, chính quyền giao phó. Trên thực tế, có những cán bộ, đảng viên trẻ do chưa đánh giá đúng năng lực của bản thân, có sự ngộ nhận về mình dẫn đến những phát ngôn, hành động không đúng mực khi tổ chức không đáp ứng những đòi hỏi của bản thân. Vậy thì, tự hiểu biết đúng về bản thân mình thì mới tích cực sửa mình được, mới biết mình còn thiếu hụt những gì so với tiêu chuẩn và những yêu cầu công việc mà cán bộ, đảng viên muốn hướng đến, trên cơ sở đó mới xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện một cách sát thực, khoa học, hợp lý và có hiệu quả. Đây cũng chính là biện pháp tự phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên trẻ, để tự rèn luyện những phẩm chất, hành vi, thói quen tốt và loại bỏ những hành vi, thói quen xấu, không phù hợp với tư cách của người cán bộ, đảng viên. 

Tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện là một phương pháp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay, nhằm bổ sung, bù đắp thêm những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Văn Hùng
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

            Trường Chính trị tỉnh Sơn LaThông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 2 298
  • Tất cả: 166378
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH SƠN LA
Giấy phép hoạt động số: 12/GP-TTĐT ngày 06/01/2012 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Đồi Khau Cả - Tổ 8 phường Tô Hiệu - TP Sơn La
 Ban biên tập Trang thông tin điện tử: TỈNH ĐOÀN SƠN LA
 Cơ quan chủ quản: BAN TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN 
 Điện thoại: 0212.3850.041 Email: bantcxdd.tdsl@gmail.com
Bản đồ số địa chỉ đỏ tuổi trẻ sơn la