Tỉnh đoàn Sơn La: tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị.
Sáng ngày 23/8, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 23/8, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, song song với các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh nhà, các cấp bộ Đoàn thể hiện sự năng động, sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện trong đóng góp và xây dựng quê hương. Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị vào dịp kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và cuối năm; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trong quá trình sơ kết, tổng kết chương trình công tác năm; chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên dương thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác.

19/19 các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 – 2021; đồng thời, cụ thể hóa các văn bản về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. 100% các cấp bộ đoàn đã triển khai, hướng dẫn chủ điểm sinh hoạt chi đoàn, trong đó tuyên truyền, định hướng các nội dung cụ thể triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai rộng rãi việc học tập 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; tổ chức hiệu quả các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm thiết thực gắn liền nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời, đề ra các giải pháp trong thời gian tới:

1. Tiếp tục Hướng trọng tâm thực hiện vào việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tổ chức học tập, triển khai thực hiện theo chuyên đề hàng năm gắn với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên thanh niên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 25 - CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Kết luận số 03 - KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành TW Đoàn về triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

2. Chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, xuất bản của Đoàn. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết... Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội.

3. Tiếp tục tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo phong trào, môi trường để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo như: "Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; cuộc vận động "Tuổi trẻ Sơn La với văn hóa đọc" "Tuổi trẻ Sơn La văn minh, thanh lịch"... Cụ thể hoá các nội dung trong phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốcchương trình đồng hành với thanh niên; xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tổ chức cuới văn minh trong thanh niên.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, từ đó có những đánh giá, rút kinh nghiệm, phát hiện nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hiệu quả ở cơ sở. Chỉ đạo xây dựng điểm một số mô hình mới, tổ chức sơ kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong các cấp bộ Đoàn.

5. Tổ chức tuyên truyền hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi, chỉ đạo tổ chức đăng ký và thực hiện công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác ở các cấp. Định kỳ tổ chức liên hoan biểu dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tuyên dương những hành động, nghĩa cử cao đẹp; xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phối hợp tuyên truyền về các công trình, phần việc thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 4743
  • Trong tuần: 81 416
  • Tất cả: 1945657
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH SƠN LA
Giấy phép hoạt động số: 12/GP-TTĐT ngày 06/01/2012 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Đồi Khau Cả - Tổ 8 phường Tô Hiệu - TP Sơn La
 Ban biên tập Trang thông tin điện tử: TỈNH ĐOÀN SƠN LA
 Cơ quan chủ quản: BAN TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN 
 Điện thoại: 0212.3850.041 Email: bantcxdd.tdsl@gmail.com
Bản đồ số địa chỉ đỏ tuổi trẻ sơn la